Biofix và Envera: Ký kết hợp tác chiến lược phát triển tại Việt Nam